Інформаційний лист

      14-17 вересня 2009 р. на кафедрі фізичної географії та картографії Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна проводитиметься ХVIII Міжнародний науково-методичний семінар на тему: «Актуальні проблеми безперервної географічної освіти і картографії».

       Організатори семінару: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Головне управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації, Інститут географії НАН України, Науково-дослідний інститут геодезії і картографії, Інститут педагогіки АПН України, Харківський обласний науково-методичний інститут безперервної освіти, ДНВП «Картографія», Східне державне підприємство геодезії, картографії та геоінформатики, ЗАТ «Інститут передових технологій», Асоціація вчителів географії України, Українське географічне товариство. Інформаційні спонсори: «Український географічний журнал», журнали «Географія та основи економіки в школі» (Київ), «Вісник геодезії та картографії» (Київ), «География и экология в школе XXI века» (Москва), «Географія» (Харків), газети «Краєзнавство. Географія. Туризм» (Київ) та «География» (Москва).

       На семінарі передбачається обговорити актуальні проблеми безперервної географічної освіти і картографії, узагальнити досвід та розглянути перспективи розробки і впровадження у навчальний процес інноваційних методик і педагогічних технологій, нових за тематикою, змістом і структурою карт, атласів, навчальних програм та навчальної літератури - підручників, посібників, словників-довідників, хрестоматій, робочих зошитів та ін. засобів, призначених для використання у системі безперервної географічної і картографічної освіти (дошкільної, шкільної, середньої, вищої, післядипломної).

       У дні роботи семінару будуть організовані виставки:

   - нової навчальної літератури з географії і картографії, виданої в країнах СНД;

   - навчальних географічних карт і атласів, виданих в Україні та в інших країнах СНД;

   - комп’ютерних навчальних програм і посібників з географії та картографії, електронних карт і атласів;

   - студентських дипломних робіт, тематика яких пов’язана з темою семінару.

    Експонати для цих виставок слід надсилати Оргкомітету або привезти на семінар.

      Для учасників семінару буде організовано колективне стажування у навчальних закладах міста Харкова.

      Для іногородніх учасників планується проведення тематичних екскурсій по Харкову і Харківській області, на харківські виробничі підприємства, у наукові установи та навчальні заклади.

      До початку роботи семінару буде виданий науковий збірник «Проблеми безперервної географічної освіти і картографії», вип. 9 і 10, до якого увійдуть статті за темою семінару. Збірник визнаний ВАК України як фахове наукове видання зі спеціальності «Географічні науки», в якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття ступенів доктора і кандидата географічних наук.

      Офіційні заявки на участь у семінарі та наукові статті для включення в збірник приймаються до 1 березня 2009 року за адресою:

Кафедра фізичної географії та картографії,

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна,

                                                            площа Свободи, 4, м. Харків,

                 61077, Україна.

      Офіційна заявка подається на бланку установи (підприємства), де працює автор, підписується керівником установи (підприємства), і підпис скріплюється печаткою. У заявці необхідно вказати:

      - прізвище, повне ім’я та по батькові учасника семінару, його місце роботи, посаду, науковий ступінь, вчене звання;

      - тему доповіді;

      - адресу (із поштовим індексом) для листування, адресу E-mail, номер телефону;

     - календарну дату заявки.

      До заявки додаються наукова стаття українською або російською мовою, дві анотації статті, одна з них - англійською мовою та рецензія на цю статтю. Обсяг кожної анотації – не менше 500 знаків. До кожної анотації слід додавати 3-5 ключових слова. Підпис рецензента має бути завірений печаткою установи, де він працює. Перелік рецензентів обов’язково включається до наукового збірника.

    Вимоги до змісту й оформлення статті:

     1.Стаття має бути оригінальною, не опублікованою раніше і відповідати темі наукового збірника («Актуальні проблеми географічної освіти і картографії»).

    2.Загальний обсяг статті – 7-8 сторінок (разом із таблицями та ілюстративним матеріалом). Стаття подається надрукованою на папері у форматі А-4 у двох примірниках (один із примірників підписується автором або співавторами) та в електронному вигляді - на  CD-диску у форматі Word (шрифт Times New Roman, кегль - 14, інтервал - 2, усі поля - 2 см).

      3.Відповідно до постанови президії ВАК «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України» від 15.01.2003 р., № 7-05/1, наукова стаття повинна мати такі структурні елементи (у дужках подані рекомендації редколегії збірника щодо обсягу цих елементів):

      - Вступ - постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями (5-7 рядків).

      - Вихідні передумови - аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття (до ½ сторінки).

      - Формулювання цілей статті, постановка завдання ( 5-10 рядків).

      - Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів (до 5 сторінок).

      - Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому науковому напрямі (до ½ сторінки).

      - Список літератури (7-10 джерел), оформлений відповідно до державного стандарту. Посилання  на бібліографічні джерела даються у тексті нумерацією у квадратних дужках: [1], [2] і т.п., а при цитуванні - [1, с. 240].

      У статті обов’язково мають бути назви цих структурних елементів.

      4.Розміщення на сторінці:

     У верхньому лівому куті прямим звичайним шрифтом - індекс УДК (1-й рядок) та ініціали і прізвище автора (2-й рядок); курсивом - повна назва навчального закладу, установи, підприємства (3-й рядок). Нижче - назва статті заголовними літерами (кегль - 14, напівжирний шрифт, вирівнювання по центру). Нижче - через один рядок - текст статті (текст набирати в режимі «автоматичне перенесення слів»). У кінці тексту - подається список літератури (література друкується 12 кеглем, інтервал 1,5).

      5.Стаття не повинна містити складну графіку і громіздкі таблиці. Уся графіка має бути комп'ютерною, виконаною у чорно-білому варіанті.

      6.Стаття має бути ретельно відредагованою. Між її електронним (на дискеті) і роздрукованим на папері варіантами не повинно бути розбіжностей.

     Кожен учасник семінару надсилає лише одну статтю (одноосібну чи в співавторстві). Якщо зміст або оформлення статті не відповідатимуть вимогам ВАК щодо фахових наукових збірників, то до програми семінару буде включено лише тему доповіді, без публікації статті. Заявку на участь у семінарі можна подавати і без статті. В такому разі доповідь, якщо вона відповідатиме темі семінару, буде включено до його програми.

     Учасники семінару будуть поселені на базі туристів або у готелях міста; проживання платне.

      Телефони для довідок:

            707-54-79 -  навчальна лабораторія методики викладання географічних дисциплін;

            707-55-60 - кімната викладачів кафедри;

            707-53-60 - завідувач кафедри.

      Код міжміського телефонного зв'язку в Україні 8-057. Міжнародний код Харкова 38-057.

Ректор Харківського національного

університету імені В.Н. Каразіна,

голова Оргкомітету семінару                                                                                            В.С. Бакіров